ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ID ਭਰੋ ਅਤੇ "ਟ੍ਰੈਕ" ਬਟਨ ਦਬਾਓ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.